Een Sam voor jouPrivacy Statement

EenSamvoorjou, gevestigd aan Parkweg 57 3603 AB Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.eensamvoorjou.nl
Parkweg 57, 3603 AB Maarssen
0611330667

Persoonsgegevens die wij verwerken

EenSamvoorjou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, door het invullen van het opdrachtformulieren/of het contactformulier, in correspondentie en telefonisch contact met ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eensamvoorjou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

EenSamvoorjou verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om een gepersonaliseerde Sam voor je te maken
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– EenSamvoorjou analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

EenSamvoorjou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EenSamvoorjou) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

EenSamvoorjou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren de betaalgegevens 7 jaar en alle andere gegevens maximaal twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

EenSamvoorjou verkoopt je gegevens niet aan derden. We delen uitsluitend persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Onder dit laatste vallen:
– De website-hoster voor het opslaan van de gegevens uit het opdrachtformulier en het contactformulier
– Bank en payment service provider voor het verwerken van betalingen en donaties
– Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht om je IP-adres te maskeren.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Zoals elke website gebruiken ook wij cookies. Een uitgebreide beschrijving hiervan vind je bij het onderdeel https://www.eensamvoorjou.nl/cookieverklaring/

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EenSamvoorjou.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eensamvoorjou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek . EenSamvoorjou wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

EenSamvoorjou neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eensamvoorjou.nl